Nowy numer 2/2021 Archiwum

Uwaga! Zmiany w regulaminie konkursu!

Już w przyszłym roku będziecie bierzmowani? Ten konkurs jest dla Was!!! Zapraszamy do udziału młodych z każdej parafii.

Diecezjalny konkurs na najlepszą, najciekawszą relację z przygotowań do bierzmowania!

Przygotowujcie się do Bierzmowania. Za wami zdany egzamin z wiedzy religijnej.

Teraz trwa intensywna formacja w parafii i na katechezie. Uczestniczycie w specjalnych spotkaniach, pracujecie w małych grupach, a może jedziecie na rekolekcje zamknięte?

Pokażcie, jak przygotowujecie się do jednego z najważniejszych momentów w Waszym życiu!

W jaki sposób czekacie na Ducha Świętego!

Do udziału w konkursie zapraszamy Katechetów i młodych z poszczególnych parafii, którzy przygotowują się bezpośrednio do bierzmowania.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu jest Instytut Gość Media we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

2. Adres organizatora: „Gość Niedzielny” oddział w Tarnowie, ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów

3. Data rozpoczęcia konkursu: 03.12.2017 r.

4. Termin zakończenia konkursu: 31.01.2018 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjum, którzy w 2018 roku przyjmą sakrament bierzmowania w swoich parafiach. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

1. Grupę zgłasza katecheta.

2. Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych”.

3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej, wykonanej przez klasę w wybranej formie, w jednej z trzech kategorii:

a)  prezentacja multimedialna

b) film

d) oryginalne zdjęcie całej grupy, która idzie do bierzmowania z opisem przygotowań do przyjęcia tego sakramentu (max. 1 strona A4)

Nadesłane prace powinny przedstawiać przegotowanie grupy parafialnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tematami może być udział kandydatów w katechezie w szkole, spotkaniach liturgicznych w kościele, zajęciach dla małych grup, w rekolekcjach zamkniętych itp.

IV. Termin nadsyłania prac: od 03.12.2017 r. do 31.01.2018 r.

1. Sposób nadsyłania prac: zdjęcie z relacją lub materiał multimedialny należy przesłać w formie elektronicznej na konto mailowe tarnow@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs dla bierzmowanych”.

2. Do zdjęcia/materiału multimedialnego muszą być dołączone następujące dane: parafia jako autor pracy konkursowej, imię i nazwisko katechety, adres pocztowy parafii, numer telefonu i adres e-mail parafii.

3. Grupa może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę w wybranej przez siebie kategorii.

4. Prace konkursowe od 1 do 10 lutego 2018 roku oceniane będą przez użytkowników serwisu tarnow.gosc.pl

5. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia zwycięskich prac dokona powołane przez organizatora jury. Posiedzenie jury zwołuje jej przewodniczący.

6. Przy ocenianiu prac jury bierze pod uwagę zarówno estetykę fotografii jak i oryginalność pomysłu.

V. JURY

1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

Ks. dr Tomasz Lelito – przewodniczący

Ks. Zbigniew Wielgosz – wiceprzewodniczący

Beata Malec – Suwara – dziennikarz „Gościa Tarnowskiego”

Grzegorz Brożek – dziennikarz „Gościa Tarnowskiego”

VI. NAGRODY

1. Nagrodą za zajęcie I miejsca w każdej kategorii (prezentacja, film, zdjęcie z opisem) będzie zestaw pamiątkowych zdjęć z bierzmowania, które otrzyma każdy bierzmowany uczeń z nagrodzonej klasy.

2. Nagrody zostaną przekazane do parafii, z których młodzi wygrali konkurs.

3. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na łamach tarnowskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” w numerze na 18 lutego 2017 r. i na stronie tarnow.gosc.pl.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie tarnow.gosc.pl w terminie ustalonym przez organizatora.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: materiał konkursowy, dane osobowe: parafia, imię i nazwisko katechety, adres parafii, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.

2. Grupy kandydatów do bierzmowania biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie danych na łamach tarnowskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” i na stronie tarnow.gosc.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

a) ustalenia zadań konkursowych,

b) wyboru uczestników konkursu,

c) wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: tarnow@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama