Test rozwiązany

xzw

dodane 03.07.2014 09:09

Znamy odpowiedzi na pytania z testu na zakończenie tegorocznej edycji Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego.

Pora na test ze znajmości Pisma Świętego Pora na test ze znajmości Pisma Świętego
Ks. Zbigniew Wielgosz /GN

Zakończył się piąty rok Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. Zwieńczeniem całorocznych wykładów emitowanych na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz publikowanych na stronie www.tarnow.gosc.pl był test wiadomości z czterech działów: Stary Testament, Ewangelie, Dzieje pierwotnego Kościoła, Apokalipsa. Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania testowe.

Kolejna edycja studium rozpocznie się w październiku 2014 roku. W pierwszą niedzielę tego miesiąca, o godz. 14.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zostanie wyemitowana pierwsza audycja z cyklu „Aby wierzyć”. Wykłady, pliki tekstowe i dźwiękowe, będą publikowane na stronie www.tarnow.gosc.pl. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, gdzie dostępne są materiały z poprzednich edycji Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. 

Rozwiązanie testu kończącego semestr 2013/2014 Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego

Stary Testament

1. Dlaczego w polskim tytule czwartej księgi Pięcioksięgu pojawia się słowo „liczby”?

Odp.: Słowo to nawiązuje do nazw tego pisma w języku greckim (Septuaginta) oraz łacińskim (Wulgata), gdzie znajduje się słowo „liczby”, a sam tytuł „Księga Liczb” wiąże się z policzeniem Izraelitów podczas dwóch spisów ludności, jakie zarządził Mojżesz.

2. Podaj imiona dwóch Izraelitów, którzy należeli do grupy wybranych 70 osób mających pomagać Mojżeszowi w jego misji, a chociaż nie stawili się przy Namiocie Spotkania, to jednak otrzymali Bożego Ducha.

Odp.: Eldad i Medad.

3. Jak została nazwana w tekście Księgi Liczb żona Mojżesza?

Odp.: Kuszytka.

4. Jak nazywała się miejscowość, w której buntowali się przeciw Bogu Izraelici, co w konsekwencji doprowadziło do ich wieloletniego pobytu na pustyni? 

Odp.: Kadesz-Barnea.

5. W jakich okolicznościach Mojżesz i Aaron zostali pozbawieni możliwości wejścia do Ziemi
Obiecanej?

Odp.: Stało się tak z powodu incydentu, jaki wydarzył się w miejscowości Meriba, kiedy Izraelici domagali się wody, a Mojżesz i Aaron nie okazali Bogu całkowitego posłuszeństwa.

6. Co stanowi zasadniczą tematykę Księgi Powtórzonego Prawa?

Odp.: Jest to mowa pożegnalną, jaką Mojżesz skierował do Izraelitów w Moabie po wschodniej stronie Jordanu, przed ich wejściem do Ziemi Obiecanej.

7. Które księgi Pięcioksięgu przekazują Dekalog?

Odp.: Księga Wyjścia (20,1-17) oraz Księga Powtórzonego Prawa (5,6-21).

Ewangelie

1. Wymień zasadnicze części Ewangelii według św. Łukasza.

Odp.: Ewangelia według św. Łukasza składa się z trzech części: wydarzenia w Galilei, droga do Jerozolimy, oraz opisu wydarzeń, które miały miejsce w samym Świętym Mieście. Te trzy części poprzedza swoisty prolog (wstęp i Ewangelia Dzieciństwa).

2. Które Ewangelie przekazują modlitwę Ojcze nasz?

Odp.: Ewangelia według św. Mateusza (Mt 6,8-13) oraz według św. Łukasza (Łk 11,1-4).

3. Jak rozumieć wzmianki o „braciach i siostrach” Jezusa?

Odp.: Idąc w duchu św. Hieronima i św. Augustyna, zasadnym jest uznanie, iż bracia i siostry, o których wspominają ewangeliści, to krewni Jezusa.

4. Kiedy powstała pierwsza świątynia jerozolimska?

Odp.: Pierwsza świątynia jerozolimska została wybudowania za czasów króla Salomona ok. 967 roku
przed Chr.

5. Wymień trzy najważniejsze święta, które w czasach Jezusa zobowiązywały pobożnych Żydów,
by Ci udali się do Jerozolimy?

Odp.: Było to święta Paschy, Pięćdziesiątnicy oraz święto Namiotów.

6. Który z Apostołów Jezusa nie pochodził z Galilei?

Odp.: Jedynym nie galilejczykiem był Judasz. Pochodził najprawdopodobniej z Kariotu, miasta w południowej Judei (Joz 15,25).

7. Co oznacza termin „Sanhedryn”?

Odp.: Termin „sanhedryn” oznacza radę. Pochodzi od greckiego czasownika syndzeomai – siedzieć razem.

Dzieje pierwotnego Kościoła

1. Kto był towarzyszem Pawła w czasie całej pierwszej podróży misyjnej?

Odp.: Towarzyszem pierwszej podróży misyjnej był Barnaba.

2. Gdzie odbył się pierwszy sobór i czego dotyczył?

Odp.: Pierwszy sobór jerozolimski obył się w Jerozolimie i dotyczył obowiązywania żydowskiego Prawa przez pogan stających się chrześcijanami.

3. Gdzie Paweł spotkał się z Apollosem?

Odp.: Apostoł Paweł spotkał się z Apllosem w Efezie.

4. Kim byli Pryscylla i Akwila?

Odp.: Było to żydowskie małżeństwo, współpracownicy Pawła.

5. Dlaczego Barnaba opuścił Pawła na początku drugiej podróży misyjnej?

Odp.: Barnaba opuścił Pawła, gdyż Apostoł nie chciał wziąć ze sobą Marka.

6. Po aresztowaniu Pawła w Jerozolimie Żydzi postanawiają go zabić. Kto ratuje wtedy Pawła?

Odp.: Pawła uratował siostrzeniec przekazując wiadomość trybunowi Klaudiuszowi, ten z kolei wysłał Pawła potajemnie do Cezarei.

Apokalipsa

1. Dlaczego Apokalipsa św. Jana jest księgą nadziei?

Odp.: Apokalipsa św. Jana przypomina, że nawet na dnie piekła możliwa jest nadzieja. Jest ukierunkowana na pełną nadziei przyszłość. Autor odczytuje teraźniejszość w perspektywie przeszłości. Uchyla bramę tajemniczej przyszłości. Zło zagnieździło się w dziejach świata w następstwie działania człowieka i wielekroć wybucha oraz świętuje swoje zwycięstwo. Apokalipsa św. Jana stanowi objawienie w imieniu Boga ukrytego teologicznego sensu dziejów, których zewnętrzne przejawy zdają się jedynie uwikłane w absurdy i poddane tyrańskim rządom Bestii. Nadzieja na ostateczny, pozytywny cel, do jakiego zmierzają burzliwe ludzkie dzieje, staje się podporą dla obecnego czasu, w którym trzeba toczyć ostre i wielorakie walki ze złem, zachować niełatwą wierność, podejmować śmiałe zadania.

2. Jakie są najstarsze świadectwa starożytnego Kościoła na temat autora Apokalipsy św. Jana i z jakiego okresu pochodzą?

Odp.: Najstarszymi świadkami są św. Justyn i św. Ireneusz, którzy przez pewien czas przebywali w Efezie. Obaj stwierdzają, że autorem Apokalipsy jest św. Jan Apostoł. Pochodzą z II wieku.

3. O jakim męczenniku z powodu wiary pisze autor Apokalipsy św. Jana?

Odp.: W jednym z siedmiu listów (do Kościoła w Pergamonie) wspomniany jest męczennik Antypas, skazany na śmierć z powodu wiary „Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan” (Ap 2,13).

4. Jaka księga w zbiorze Starego Testamentu uchodzi za księgę Apokaliptyczną?

Odp.:  Jest to Księga Daniela.

5. Co to jest symbol? Jakie znaczenie on posiada?

Odp.: Symbol to „umowny, na analogii oparty znak, mający za zadanie uzmysłowić wartości innego, zazwyczaj wyższego rzędu. Do istoty symbolu należy to, że ma oznaczać inną rzeczywistość, ułatwiać poznanie czegoś, co jednak w pełni nie jest wyrażalne w znaku. Symbol bowiem nie tyle wyraża wprost tę rzeczywistość, ile raczej wywołuje analogiczny jej obraz”.

6. Jakie znaczenie posiada symbolika miast w Apokalipsie? Proszę podać przykłady.

Odp.: Rzym oznacza przepych, władzę, niemoralność i bałwochwalstwo, a Sodoma demoralizację. Do tej grupy można też zaliczyć symboliczną nazwę geograficzną Har-Magedon (Ap 16,16). Dosłownie znaczy góra Meggido. Autorzy Starego Testamentu piszą o równinie Meggido albo o twierdzy Megiddo na wielkiej równinie znajdującej się między górami Karmel (Samarią) a Galileą. Było to miejsce, na którym Izraelici ponieśli wiele klęsk. Har-Maggedon w Apokalipsie św. Jana jest symbolem totalnej klęski wrogów Boga, czyli Szatana i ludzi na jego usługach.

7. Co to znaczy, że Apokalipsa św. Jana jest księgą pozahistoryczna lub ponadhistoryczna?

Odp.: Apokalipsa św. Jana zasadniczo rzuca światło na sprawę końca świata, sądu ostatecznego, przyjścia Królestwa Bożego i oczywiście, na historię Kościoła, czyli jest to teologiczna wizja dziejów świata, akcentująca aspekt nadprzyrodzony i religijny dziejów świata. Autor opisuje sytuację Kościoła swoich czasów oraz przedstawia sytuację wspólnoty chrześcijańskiej ostatnich dni. Te ostatnie dni – jego zdaniem – już nadeszły. Stało się to z chwilą, gdy Syn Boży stał się człowiekiem i zstąpił na ziemię.

8. Przy pomocy jakich określeń autor przedstawia w prologu Jezusa?

Odp.: Z kolei autor przekazuje wyznanie, które wymienia siedem określeń Jezusa: 1) Chrystus; 2) Świadek Wierny; 3) Pierworodny [wśród] umarłych; 4) Władca królów ziemi; 5) Ten, który nas miłuje; 6) który nas uwolnił od naszych grzechów; 7) „uczynił nas królestwem – kapłanami”. Te określenia streszczają wiarę pierwotnego Kościoła w Jezusa.