Zmierz się z Mateuszem

gb

publikacja 18.04.2015 20:43

W tarnowskim seminarium duchownym odbył się 18 kwietnia, z racji rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, konkurs ze znajomości Pisma Świętego.

Zmierz się z Mateuszem Dziesięciu finalistów konkursu biblijnego Grzegorz Brożek /Foto Gość

W finale wystąpiło 10 alumnów seminarium wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Konkurs dotyczył Ewangelii św. Mateusza. Poza samym tekstem, lekturą obowiązkową była książka Elany Bosetti „Jeśli chcesz być doskonały. Komentarz do Ewangelii św. Mateusza”. Wszystkie pytania przygotował ks. dr hab. Piotr Łabuda. Nagroda dla zwycięzcy jest bardzo wartościowa - pielgrzymka do Ziemi Świętej.

- Konkurs rozpoczyna Tydzień Biblijny w seminarium. W niedzielę mamy, oczywiście, obchody liturgiczne, a w tygodniu spotkanie z biblistą, kolejnego dnia film z komentarzem ks. Łabudy. Tego samego dnia, w czwartek, alumni, jak co miesiąc, będą uczestniczyć w „Szkole Słowa”. To regularne, comiesięczne spotkania, w czasie których rozważamy kolejne psalmy. W sobotę, w ramach dnia otwartego w WSD, przewidziany jest wykład biblijny - informuje ks. dr hab. Andrzej Michalik, rektor WSD w Tarnowie.

Konkurs wygrał kleryk Krzysztof Pach z roku 3. Dla tych, którzy chcieliby się zmierzyć z pytaniami przygotowanymi dla kleryków przez ks. Łabudę, publikujemy ich listę (odpowiedzi na drugiej stronie):

1. Po opisie chrztu ewangelista Mateusz opisuje kuszenie Jezusa. Następuje ono po czterdziestu dniach postu. Dlaczego Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, „aby kusił Go tam diabeł”? Czy można to uzasadnić zapowiedzią starotestamentalną?
2. Kreśląc wydarzenia, które miały miejsce po śmierci Jezusa, a przed złożeniem Jego ciała do grobu, ewangelista Mateusz wspomina o setniku i trzymających straż przy Jezusie jego ludziach, którzy wyznają, iż Jezus prawdziwie był Synem Bożym. Pisze także, iż z daleka przypatrywało się temu wiele niewiast. Niektóre z nich jednak wymienia. Które?
3. Według części komentatorów, Ewangelia wg św. Mateusza składa się z wprowadzenia, zakończenia oraz zbioru mów. Ile jest tych mów? Podaj tytuły poszczególnych części.
4. Arcykapłani i starsi ludu postanawiają, by Jezusa podstępem ująć, a potem Go zabić. Kiedy - według Ewangelii św. Mateusza - podejmują to postanowienie?
5. Ile razy i w których Ewangeliach występuje grecki termin ekklesia? Kiedy św. Mateusz używa tego terminu? W jakich okolicznościach?
6. Gdy Jezus przychodzi do Nazaretu, tamtejsi mieszkańcy powątpiewają o Nim. Stwierdzają, iż jest On synem cieśli i Jego bliscy mieszkają między nimi. O kim mówią? Jakie imiona przywołują?
7. Mateusz umieszcza w genealogii Jezusa imiona kobiet. Podaj ich brzmienie według tekstu rodowodu. Dlaczego, według komentarza Eleny Bosetti, ewangelista wymienia właśnie te kobiety?
8. W Ewangelii wg św. Mateusza pojawia się tytuł „Syn Człowieczy”. Kto w ten sposób mówi o Jezusie? Ile razy tytuł ten jest używany w przekazie św. Mateusza?
9. Kiedy i gdzie ostatni raz Jezus zapowiada swoją mękę: „iż Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie”?

Odpowiedzi:

1. Mędrzec Syrach przestrzega: „Synu mój, jeżeli podejmiesz się służyć Panu, przygotuj się na doświadczenie” (Syr 2,1) (1 pkt). Celem kuszenia jest zweryfikowanie tego, czy postanowienie, by służyć Bogu i braciom, jest trwałe (1 pkt) (s. 155).

2. Ewangelia wg św. Mateusza pisze o niewiastach, które z daleka przypatrywały się śmierci Jezusa. Wymienia Marię Magdalenę (1 pkt), Marię - matkę Jakuba i Józefa (1 pkt) oraz matkę synów Zebedeusza (1 pkt).

3. Ewangelia wg św. Mateusza zawiera pięć mów - sekcji zawierających nauki Jezusa (1 pkt): Kazanie na górze (1 pkt), tzw. mowę misyjną (1 pkt), nauczanie w przypowieściach (1 pkt), tzw. mowę eklezjalną (1 pkt) oraz tzw. mowę eschatologiczną (1 pkt) (s. 88).

4. Według Ewangelii św. Mateusza, ma to miejsce dwa dni przed Paschą (Mt 26,2) (2 pkt).

5. Termin "ekklesia" występuje trzy razy (1 pkt) i tylko w Ewangelii wg św. Mateusza (1 pkt). Po raz pierwszy termin ten pojawia się, gdy Jezus obiecuje Piotrowi, że na nim, jak na skale, wzniesie swój Kościół (Mt 16,18)  (1 pkt). Dwukrotnie zaś św. Mateusz używa terminu "ekklesia", gdy pisze o konieczności napomnienia braterskiego (Mt 18,17) (1 pkt).

6. Mieszkańcy Nazaretu mówią o Matce Jezusa - Maryi (Miriam) (1 pkt), o siostrach Jezusa (1 pkt) i braciach: Jakubie, Józefie, Szymonie i Judzie (4 pkt).

7. Ewangelista Mateusz pisze o czterech kobietach: Tamar, Rachab, Rut i żonie Uriasza (4 pkt). Elementem, który łączy cztery przodkinie Jezusa, jest nie tyle grzech - ich grzeszne postępowanie, ale raczej to, iż są one cudzoziemkami. Autor natchniony chciał podkreślić fakt, iż w domu Dawida, a zatem w żyłach Mesjasza Izraela płynie także nie hebrajska krew, czyli krew obcych narodów, co w przekazie rodowodu przypominają owe kobiety. Uniwersalizm Dobrej Nowiny jest od samego początku obecny w Ewangelii wg św. Mateusza (3 pkt).

8. W Ewangelii tytuł ten słyszymy tylko i wyłącznie z ust Jezusa (1 pkt). Pojawia się on 30 razy (1 pkt).

9. Miało to miejsce najprawdopodobniej w Jerozolimie (1 pkt), gdy Jezus dokończył wszystkich mów, dwa dni przed Paschą (1 pkt).