Nowy numer 49/2020 Archiwum

Kolejny profesor

Ks. prof. Stanisław Sojka, znany i ceniony wykładowca UPJPII w Tarnowie, otrzymał tytuł profesora tytularnego.

Po spełnieniu wymogów przewidzianych przez instytucje kościelne i państwowe oraz po uzyskaniu akceptacji przez Kongregację do spraw Nauki Katolickiej w Watykanie ksiądz profesor nadzwyczajny dr hab. Stanisław Sojka otrzymał tytuł profesora tytularnego.

Nominacje ogłosił bp Andrzej Jeż podczas Posiedzenia Rady Wydziału UPJPII w Tarnowie.

Ks. prof. S. Sojka urodził się 5 kwietnia 1951 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1975 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. W latach 1975 - 1980 pracował jako wikariusz, katecheta szkół średnich i kapelana szpitalnego w Sędziszowie Małopolskim. W 1975 roku uzyskał magisterium z teologii w zakresie filozofii teoretycznej PWT w Krakowie, dwa lata później dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Teologicznym KUL w zakresie teologii, natomiast w 1985 dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w zakresie filologii klasycznej uzyskałem.

Studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym KUL uwieńczył stopniem doktora teologii w 1986 roku. W latach 1986 - 2000 kierował Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. – W pełnieniu tej funkcji szczególny nacisk kładłem na pogłębienie duchowości chrześcijańskiej młodzieży szkół średnich, różnych grup zawodowych oraz dorosłych, o czym świadczą organizowane przeze mnie różne akcje duszpasterskie oraz liczne artykuły i prace redakcyjne z dziedziny duchowości – mówi ks. profesor.

Od 1991 roku wykładowca w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, który obecnie jest Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, sekcja w Tarnowie. Od 1994 roku był adiunktem tegoż wydziału. – W zakresie filologii klasycznej zmierzałem do tego, aby studenci zdobyli taką znajomość języków klasycznych, by mogli korzystać z materiałów źródłowych dotyczących dawnego i współczesnego Magisterium Kościoła. Stawiałem również wymóg czytania w językach klasycznych niektórych perykop Pisma Świętego, wyjątków Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz wybranych tekstów liturgicznych – zaznacza.

– Celem zajęć dydaktycznych z zakresu kultury antycznej było przekonanie słuchaczy, że kultura antyczna, czyli przeszła cywilizacja przeminęła tylko pozornie, gdyż nadal jest ona w kulturze Europy, w tym w kulturze Polski. Szlachetne ideały wywodzące się z literatury, architektury i malarstwa greckiego oraz rzymskiego są wzorem dla współczesnych twórców Europy poszukujących prawdziwego człowieczeństwa oraz tego co piękne i dobre. Treść zajęć skupiała się wokół kultury egejskiej, mykeńskiej, doryckiej, eolskiej, jońskiej i rzymskiej. W trakcie wykładów odbiorcy mogli przekonać się o tym, że duchowość chrześcijańska nie jest jednym z ogniw duchowości przedchrześcijańskiej, polegającej na poszukiwaniu niezmiennych wartości, ale jest pedagogią ad Christum – podkreśla.

Uwieńczeniem dalszej pracy naukowo – badawczej było kolokwium habilitacyjne na podstawie publikacji pt. „Contemplatio et imitatio Christi. Chrystologiczny wymiar kontemplacji i naśladowania duchowości chrześcijańskiej według współczesnego Nauczania Kościoła”. Odbyło się ono 23 czerwca 2006 roku w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Ks. prof. S. Sajka pełnił też wiele funkcji urzędów. Był m.in. członkiem Rady Naczelnej do Spraw KUL, delegatem Biskupa Tarnowskiego do Spraw KUL, diecezjalnym Koordynator Duszpasterskiej Akcji Katolickiej, dyrektorem Diecezjalnego Dzieła Powołań, Diecezjalnym Korespondentem Polskiego Radia i Biura Prasowego Episkopatu Polski, współorganizatorem spotkań z Ojcem Świętym w Polsce, a szczególnie w diecezji tarnowskiej, postulatorem w sprawie beatyfikacji księdza rektora Romana Sitki i kanonizacji 108 Polskich Męczenników.

Obecnie jest m.in. członkiem Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej, diecezjalnym duszpasterzem i kapelanem policji, członkiem Rady Naczelnej ds. KUL, Sekretarzem Krajowego Duszpasterstwa Rolników przy KEP, członkiem Rady Prezydenckiej ds. Nauki od 2009 r.

Od października 2007 roku pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Duchowości i Teologii Moralnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, gdzie 21 września 2009 roku powierzono mu stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Za swa prace otrzymał wiele wyróżnień i odznak, m.in. medalem „Pro Cultura Hungarica” przyznany przez ministra Oświaty i Nauki Republiki Węgierskiej za szerzenie kultury węgierskiej w Polsce, umożliwienie przyjazdu Węgrów na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem, za zasługi dla KUL przyznanym przez Senat Akademicki KUL. Wyróżnienie za organizację pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, w szczególności do Tarnowa i Starego Sącza, wyróżnienie za pracę w II Polskim Synodzie Plenarnym oraz wyróżnienie Rektora UPJPII za osiągnięcia naukowe.

Promotor ponad 50 prac magisterskich, 8 licencjatów i jednego doktora teologii, obecnie prowadzi dwa przewody doktorskie, organizator i współorganizator wielu zjazdów i sympozjów.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama