Nowy numer 8/2021 Archiwum

Konkurs dla mediów parafialnych

Synodalna komisja ds. mediów chce docenić wszystkich zaangażowanych w tworzenie mediów kościelnych oraz nagrodzić tych najlepszych.

Synodalna Komisja ds. Mediów organizuje konkurs na: najlepszą gazetkę parafialną z diecezji tarnowskiej, stronę internetową parafii diecezji tarnowskiej oraz najlepszy profil Facebook parafii lub grupy działającej w parafii na terenie diecezji tarnowskiej. Konkurs trwa od 1 VII do 2 IX 2019 r.

Chcielibyśmy docenić wszystkich zaangażowanych w tworzenie mediów kościelnych oraz nagrodzić tych najlepszych – także po to, aby stawali się inspiracją dla innych. Celem Konkursu jest również promocja Dnia Środków Społecznego Przekazu, który obchodzony jest w trzecią niedzielę września. W tym roku przypada on 15 września, a towarzyszy mu hasło: „«Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich”.

Papież Franciszek w Orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zauważa: „Jeśli rodzina korzysta z sieci, aby być bardziej powiązana ze sobą, aby następnie spotkać się przy stole i spojrzeć sobie w oczy, to jest to bogactwo. Jeśli wspólnota kościelna koordynuje swoją działalność poprzez sieć, a następnie wspólnie sprawuje Eucharystię, to jest ona bogactwem. Jeśli sieć jest szansą, by przybliżyć mnie do dziejów i doświadczeń piękna lub cierpienia fizycznie dalekich ode mnie, do wspólnej modlitwy i szukania dobra w ponownym odkryciu tego, co nas łączy, to jest to bogactwo”.

Papieskie słowo „sieć” możemy potraktować jako synonim wszystkich mediów, również tych, które zapraszamy i zachęcamy do udziału w Konkursie. Stanowią one wielkie bogactwo rodziny kościelnej i ludzkiej, a szczególnie tej naszej rodziny diecezjalnej.

Raz jeszcze serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie. Zapraszamy też do odwiedzenia strony www.synodtarnow.pl oraz www.facebook.com/SynodTarn


KONKURS MEDIALNY – Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

 Organizatorem Konkursu jest Komisja ds. Mediów V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Celem Konkursu jest promowanie wartościowych i będących na wysokim poziomie mediów parafialnych oraz podniesienie rangi Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który przypada w III niedzielę września. Nagrody finansuje Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Konkurs trwa od 1 VII 2019 r. do 22 IX 2019 r.

 2. Zasady i przebieg konkursu

 Konkurs adresowany jest do redaktorów gazetek parafialnych, stron internetowych parafii oraz parafialnych profili społecznościowych FB. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 Konkurs przebiega w trzech kategoriach:

  1. Na najlepszą gazetkę parafialną z Diecezji Tarnowskiej
  2. Na najlepszą stronę internetową parafii Diecezji Tarnowskiej
  3. Na najlepszy profil Facebook parafii lub grupy działającej w parafii na terenie Diecezji Tarnowskiej

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych diecezji i synodu oraz ich profili FB przy ogłaszaniu wyników konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie screnów zgłoszonych publikatorów każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, oraz ich rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenie publikatorów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie publikatorów do Konkursu odbywa się w następujący sposób:

  1. Konkurs na najlepszą gazetkę - poprzez przesłanie ostatnich trzech wydań na adres organizatora, Komisja ds. Mediów, ul. Legionów 30, Tarnów 33-100
  2. Konkurs na najlepszą stronę internetową poprzez przesłanie linku do strony na adres: joanna.sadowska@diecezja.tarnow.pl
  3. Konkurs na najlepszy profil FB parafii lub grupy działającej w parafii poprzez przesłanie linku do strony na adres: joanna.sadowska@diecezja.tarnow.pl

W zgłoszeniu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się również następujące informacje:

  • dane personalne osoby zgłaszającej publikator (imię i nazwisko), w przypadku osób niepełnoletnich zgoda przedstawicieli ustawowych
  • numer telefonu, adres e-mail

Zgłoszenia publikatorów dokonują redaktorzy, w porozumieniu z księdzem proboszczem miejscowej parafii.

 3. Zasady wyłaniania zwycięzców

Wszystkie zgłoszone do Konkursu publikatory podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość merytoryczną publikatorów, jakość zamieszczonych zdjęć, atrakcyjność, poziom techniczny.

Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace w każdej kategorii, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Jury przyzna również wyróżnienia – o ich ilości Jury zadecyduje podczas obrad. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach www.synodtarnow.pl oraz www.diecezja.tarnow.pl, a także na profilu fb synodu diecezji tarnowskiej oraz fb diecezji tarnowskiej.

 4. Nagrody

Laureaci Konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody niespodzianki o wartości 500 zł I nagroda, 200 zł II nagroda i 100 zł III nagroda. Osoby wyróżnione otrzymają również stosowne gratyfikacje. Organizator zastrzega sobie brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego. Organizator skontaktuje się z laureatami, w celu przekazania nagród.

 5. Postanowienia końcowe

Administratorem danych osobowych jest Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych, należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.synodtarnow.pl oraz www.diecezja.tarnow.pl oraz profilu FB Synodu Diecezji Tarnowskiej i FB Diecezji Tarnowskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Konkurs nie jest „grą losową”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama