• facebook
 • Newsletter
 • rss
 • Wierzę w Kościół

  ks. Andrzej Michalik

  dodane 01.10.2017 21:54

  Musimy szczerze wyznać, że nigdy do końca nie potrafimy zrozumieć rzeczywistości Kościoła, ponieważ Kościół jest tajemnicą.

  Można zapytać dlaczego tyle obrazów i określeń Kościoła. Czy nie wystarczyłaby jedna definicja?

  Taka definicja byłaby z pewnością bardzo wygodna, ale z oczywistych względów redukowałaby określenie Kościoła do jakiegoś jednego aspektu jego natury. Wspomniany wyżej szereg obrazów i określeń jest być może kłopotliwy w swej mnogości, ale pozwala lepiej uchwycić rzeczywistość i naturę Kościoła, który i tak pozostaje tajemnicą[20].

  Polecana literatura:

  Jan Paweł II, Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996.

  W. Kasper, Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, tłum. G. Rawski, Wyd. WAM-Księża Jezuici, Kraków 2014.

  M. Rusecki, Traktat o Kościele, red. K. Kaucha, P. Królikowski, J. Mastej, Wyd. KUL, Lublin 2015.

  H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999.

  H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 2, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2010.

  Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa, red. H. Seweryniak, M. Skierkowski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2011.

   

  [1] Por. Jan Paweł II, Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostolski, Città del Vaticano 1996.

  [2] Por. S. Rosa, Teologia fundamentalna. Cz. II. Eklezjologia, Tarnów 1997, s. 40-44; H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych, tłum. A. Paciorek, Katowice 1993, s. 302.

  [3] „Przedwieczny Ojciec, na skutek najzupełniej wolnego i niezgłębionego zmysłu swej mądrości i dobroci, stworzył cały świat, a ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym; nie opuścił też ich po ich upadku w Adamie, dając im nieustannie pomoce do zbawienia przez wzgląd na Chrystusa, Odkupiciela, który «jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wszelkiego stworzenia» (Kol 1,15). Wszystkich zaś wybranych Ojciec przed wiekami «poznał i przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi» (Rz 8,29). Wierzących zaś w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele świętym, który – już od początku świata zapowiedziany przez prefiguracje, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w starym przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych – został objawiony przez wylanie Ducha, a w końcu wieków osiągnie chwalebne dopełnienie. Wtedy, jak to czytamy u świętych Ojców, wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, «od sprawiedliwego Abla, aż po ostatniego wybranego» (św. Grzegorz Wielki), zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca” (Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», nr 2).

  [4] Tamże, nr 5.

  [5] Por. H. Seweryniak, Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock 2001, s. 401-413.

  [6] Por. A. Michalik, Odkryć Sobór. Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II, Tarnów 2006, s. 48-51.

  [7] Tamże, s. 97-100.

  [8] Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», nr 1.

  [9] Tamże, nr 6.

  [10] H. Seweryniak, Świadectwo i sens, dz. cyt., s. 394

  [11] S. Rosa, Teologia fundamentalna, dz. cyt., s. 50n.

  [12] Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 781-785.

  [13] Por. Tamże, nr 787-795.

  [14] H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Warszawa 1999, s. 54.

  [15] Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 797. Zob. także: nr 798.

  [16] Por. Tamże, nr 774-776.

  [17] Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», nr 1.

  [18] Tamże, nr 48.

  [19] Tamże, nr 14.

  [20] „Misterium Kościoła” to tytuł pierwszego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele «Lumen gentium», nr 1-8.

  «« | « | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»
  oceń artykuł
  Komentowanie dostępne jest tylko dla .
  przewiń w dół