Nowy numer 23/2023 Archiwum

REGULAMIN KONKURSU „Pielgrzymka do Ziemi Świętej za symboliczną złotówkę”

§1 Organizator konkursu
1.Organizatorem konkursu „Pielgrzymka do Ziemi Świętej za symboliczną złotówkę” jest „Gość Niedzielny” oddział w Tarnowie, ul. Katedralna 1, 33-00 Tarnów, zwany dalej Organizatorem.
§2 Warunki przystąpienia do konkursu
1.Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która w chwili udziału w nim ma ukończone 18 lat.
2.W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które odpowiedzą poprawnie na największą liczbę pytań przedstawianych co tydzień podczas audycji Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego oraz na stronie www.tarnow.gosc.pl.
3.Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora, w celu przeprowadzenia konkursu.
7.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
§3 Przebieg i zasady konkursu
1.Konkurs trwa od 13 października 2019 roku do 21 czerwca 2020 roku.
2.Po zakończeniu konkursu jego wyniki zostaną ogłoszone na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz na łamach i stronie internetowej „Gościa Tarnowskiego”.
3.Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na największą liczbę pytań przedstawianych co tydzień podczas kolejnych audycji Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego i publikowanych na stronie internetowej Studium od 13 października 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku.
4.Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przysyłać na adres studium@gosc.pl lub drogą pocztową na adres „Gość Niedzielny” o. Tarnów, ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów, zawsze z dopiskiem „Ziemia Święta”. Czas na przesłanie odpowiedzi po wyemitowanej każdorazowo audycji będzie trwał do czwartku włącznie przed emisją kolejnej audycji studium. Prawidłowa odpowiedź zostanie podana na stronie tarnow.gosc.pl w zakładce studium biblijne w piątek przed kolejną nową audycją. Odpowiedzi nadsyłane po terminie nie będą uwzględniane.
5. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która prawidłowo odpowie na największą liczbę pytań.
6. Jeśli osób, które odpowiedzą prawidłowo na największą liczbę pytań, będzie więcej niż jedna, wówczas o zwycięstwie zdecyduje dogrywka. O jej formie zdecyduje jury w składzie: ks. prof. Piotr Łabuda (przewodniczący), ks. Zbigniew Wielgosz, ks. Piotr Adamczyk.
§4 Nagrody i zwycięzcy
1.Nagrodą w konkursie jest ufundowana przez Biuro Podróży Trynity.pl pielgrzymka do Ziemi Świętej.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji nagrody, który będzie wynikiem indywidualnych ustaleń między laureatem konkursu a biurem podróży Trynity.pl.
5.Uczestnikom konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody w gotówce.
6.W przypadku, gdy laureat konkursu nie odpowie na próby kontaktu w ciągu 1 tygodnia, nie zgłosi się po odbiór nagrody w wyznaczonym czasie lub nie spełnia regulaminowych wymogów konkursu, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy laureatów konkursu.
§5 Odbiór nagrody
1.Warunkiem otrzymania nagrody jest wpłacenie 1 PLN na konto biura Trynity.pl jako symboliczny udział w kosztach pielgrzymki. Warunek ten odbiorca reguluje z biurem Trynity.pl
§6 Postanowienia końcowe
1.Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać przesyłając pytania na adres e-mail: studium@gosc.pl.
2.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w regulaminie konkursu oraz warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu, wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody oraz jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
3.Uczestnik zgłaszając się do konkursu podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
4.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tarnow.gosc.pl.
5.Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.

 §7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).
Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
5. Prawa uczestników konkursu:
Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
6. Uczestnik konkursu ma:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast